thinking beyond

CUT e keteka Letsatsi La Botjhaba

CUT News Leadership
CUT e keteka Letsatsi La Botjhaba

English version

Yunivesithi e Bohareng ya Theknoloji, Foreisetata (CUT), e ketekile Letsatsi La Botjhaba ka mafolofolo nakong eo e neng e hlophisitse mokete wa botjhaba khempaseng ya Bloemfontein ka la 23 Loetse 2022.


Ho ketekeng letsatsi lena, basebetsi ba CUT ho tswa mafapheng ka ho fapana ba ne ba emetse ditso tse fapaneng tse kang Xitsonga, Sepedi, Sesotho le tse ding. Hara diketsahalo tse ding ho ne ho bapaditswe ditafole tse neng di kgabisitswe ka mefuta ya dijo le meaparo ya setso, ho bapalwa mmino ha mmoho le ho kgaba ka motjeko.

Mme Zola Thamae, eo e leng HOD Lefapheng La Dipapadi, Bonono, Botjhaba le Boikgathollo, Foreisetata, ke e mong wa dibui tse neng di mengwe ho ka tshetleha puo ho ikamahantswe le bohlokwa ba ho keteka letsatsi la botjhaba. Thamae o hlalositse ha bohlokwa ba ho keteka botjhaba e le ho bontshana lerato le hoba ngatana e le ngwe jwalo ka MaAfrika-Borwa.

Sepheo sa ho keteka letsatsi leo e ne ele ho kgaba ka setso le botjhaba bo teng ka hara yunivesithi.

Sehlooho

Ba Lefapha La Tsa Tshireletso ba ne ba kgabile ka moaparo wa setso ba bile ba phehile dijo tse fapaneng tsa setso ho ka arolelana le setjhaba sa CUT.

Uploaded: 27 September 2022
CUT and partner FSPG extends digital skills to the community through the NEMISA CoLab

CUT and partner FSPG extends digital skills to the community through the NEMISA CoLab

CUT News Partnerships

The Central University of Technology, in collaboration with the Free State Provincial Government (FSPG)...


CUT netball star gets selected to represent South Africa in Malawi

CUT netball star gets selected to represent South Africa in Malawi

CUT News Students Sport

First-year Information Technology student, Munzhedzi Ravele, was selected to represent South Africa in...


CUT’s Faculty of Health and Environmental Sciences hosts Annual Public Lecture

CUT’s Faculty of Health and Environmental Sciences hosts Annual Public Lecture

Health and Environmental Sciences CUT News Research and Innovation

The Faculty of Health and Environmental Sciences (FHES) held their first hybrid annual Public Lecture...